BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

(PTD) PROJE TANITIM DOSYASI NELERİ İÇERİR ?


Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi
Bu Yönetmeliğin;
a) EK-II listesinde yer alan projeler,
b) Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite
 
artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artış toplamı bu Yönetmeliğin EK-II’sindeki eşik değer veya üzerindeki projeler,
 
seçme eleme kriterlerine tabidir.
Başvuru ve inceleme
Proje sahibi, projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasının gerekli olup
olmadığının araştırılması amacıyla bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin Ek-IV’üne göre
hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım dosyası ile hazırladığı proje tanıtım dosyasında ve
eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısını ve imza
sirkülerini Bakanlığa sunar.
Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünde
yer alan kriterler çerçevesinde beş işgünü içinde inceler. Dosya kapsamındaki bilgi ve
belgelerde eksikliklerin bulunması halinde bunların tamamlanmasını proje sahibinden
ister.
Eksiklikleri altı ay içerisinde Bakanlığa sunulmayan proje tanıtım dosyaları iade edilir
başvuru geçersiz sayılır.
Bakanlık gerekli gördüğü hallerde proje alanını yerinde inceleyebilir veya
inceletebilir.
Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli
değildir kararı
Bakanlık 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan projeleri,
bu Yönetmeliğin EK-IV’ündeki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık,
bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı
bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz,
deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.
Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje
hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve
proje sahibine bildirir. Valilik bu kararı halka duyurur.
 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen proje için beş yıl içinde
yatırıma başlanmaması durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir
kararı geçersiz sayılır.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projeler için gerekçeli karar
Bakanlığa bildirilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projeler, Çevresel Etki Değerlendirmesine
tabidir. Bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre Çevresel Etki
Değerlendirmesi sürecinin başlatılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır.