BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

KOSGEB Projeleri


KOSGEB NEDİR?
 
Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir. KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.Kısacası küçük ve orta ölçekli işletmelere destek için kurulmuş bir kuruluştur.
 
KOBİ KİME DENİR?
 
250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000-TL’yi (Yirmibeş Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve KOBİ Tanımı Yönetmeliğinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir. 
 
Kosgeb Genel Destekleri; Aşağıdaki şekildedir.
 
NOT: Danışman danışmanlık ofisleri vs. kişi veya kurumlar kendilerini KOSGEB ile bağlantılı gibi göstererek firmalara arama yapmaktadır. Hiçbir danışman, danışmanlık ofisi KOSGEB ile bağlantılı değildir. Danışmanlar firmanızın sadece KOSGEB ile olan gerekli evrak düzenlemesini sağlar, işlemleri takip eder kısacası sizin iş yükünüzden dolayı zaman ayıramadığınız işlemleri sizler için yapar. Danışman veya danışmanlık ofislerinden gelen bu tarz araamaları itibar göstermeyiniz.
 
 
 
samsun, samsun danışmanlık, samsun marka tescili, samsun proje, samsun eğitim, samsun tkdk, samsun tescil, tarım projeleri, hayvancılık projeleri, kırsal kalkınma, iş güvenliği, risk analizi, samsun firma, samsun web, samsun web tasarım, samsun, amasya hayvancılık, amasya tarım, samsun tarım il müdürlüğü,samsun, samsun danışmanlık, samsun marka tescili, samsun proje, samsun eğitim, samsun tkdk, samsun tescil, tarım projeleri, hayvancılık projeleri, kırsal kalkınma, iş güvenliği, risk analizi, samsun firma, samsun web, samsun web tasarım, samsun, amasya hayvancılık, amasya tarım, samsun tarım il müdürlüğü,v
 
 
GENEL DESTEK PROGRAMI
 
KAPSAMI
 
Yurt İçi Fuar Desteği,  Yurt Dışı İş Gezisi Desteği,  Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği,  Test- Analiz ve Kalibrasyon Desteği
 
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 
KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 
Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 
KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 
KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
 
  
 
  
Not: sizleri KOSGEB den ararmış gibi arayan veya KOSGEB ile alakası olduğunu söylen danışmanlara ve danışmanlık ofislerine itibar göstermeyiniz. KOSGEB'in hiçbir danışman veya danışmanlık ofisi ile bağlantısı yoktur. Danışmanlar veya danışmanlık ofisleri sadece sizlerin zaman ayıramadığı KOSGEB işlemlerini sizler adına yürütür. Hiçbir danışman veya danışmanlık ofisinin KOSGEB ile bağlantısı kesinlikle yoktur.
 
 
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
 
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 
·KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
 
·Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 
·KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,
 
Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
 
·Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
 
·Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
 
·Sarf malzemesi giderleri,
 
·Hizmet alım giderleri,
 
·Genel idari giderler
 
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri
 
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
 
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.
 
Not: sizleri KOSGEB den ararmış gibi arayan veya KOSGEB ile alakası olduğunu söylen danışmanlara ve danışmanlık ofislerine itibar göstermeyiniz. KOSGEB'in hiçbir danışman veya danışmanlık ofisi ile bağlantısı yoktur. Danışmanlar veya danışmanlık ofisleri sadece sizlerin zaman ayıramadığı KOSGEB işlemlerini sizler adına yürütür. Hiçbir danışman veya danışmanlık ofisinin KOSGEB ile bağlantısı kesinlikle yoktur.
 
 
 
 
İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
 
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 
·KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 
·KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 
·KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 
·Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 
·KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.
 
 
İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ
 
·Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 
·Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 
·Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
 
·Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
 
 
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
 
·Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 
·Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 
·Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 
·Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 
·Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.
 
        Not: sizleri KOSGEB den ararmış gibi arayan veya KOSGEB ile alakası olduğunu söylen danışmanlara ve danışmanlık ofislerine itibar göstermeyiniz. KOSGEB'in hiçbir danışman veya danışmanlık ofisi ile bağlantısı yoktur. Danışmanlar veya danışmanlık ofisleri sadece sizlerin zaman ayıramadığı KOSGEB işlemlerini sizler adına yürütür. Hiçbir danışman veya danışmanlık ofisinin KOSGEB ile bağlantısı kesinlikle yoktur.
 
 
 
AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
 
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 
·Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 
·Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 
·KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
 
·Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 
·İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 
·Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
 
 
PROJE SÜRESİ
 
·Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
 
·Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 
·Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
 
 
 
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
 
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 
·İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 
·KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 
·İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 
·Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
 
 
 
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
 
Program Süresi 3 Yıl
 
Proje Süresi6-24 ay(+12 ay)
 
Destek Üst Limiti  150.000 TL
 
Proje Destek Oranı
 
1. ve 2. Bölgelerde %50
 
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
 
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
 
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
 
 
 
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
 
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
 
Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.
 
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
 
Programın Amacı
 
·Girişimciliğin desteklenmesi
 
·Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 
·Başarılı işletmelerin kurulması
 
Programdan Kimler Yararlanabilir
 
·Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
 
·Girişimciler
 
·İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)
 
Programın Kapsamı
 
Bu program;
 
·Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
 
·Yeni Girişimci Desteği,
 
·İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 
·İş Planı Ödülünden oluşur.
 
A)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir.
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
 
·KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
 
·Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 
·KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 
·Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.
 
·Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.
 
B) Yeni Girişimci Desteği
 
Destekten Kimler Yararlanabilir
 
Bu destekten;
 
·Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
 
·KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
 
·Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler,
 
·İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.
 
Özde Danışmanlık olarak 200'ün üzerinde girişimci ile birlikde çalışarak , projelerini hayata geçirmelerinde yardımcı olduk.
 
 
 
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
 
PROGRAMIN AMACI
 
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;
 
•  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,
 
•  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması
 
PROGRAMIN KAPSAMI
 
Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
 
•  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
 
•  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
 
•  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
 
•  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
 
•  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
 
•  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,
 
KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.
 
PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ
 
Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.
 
KREDİ FAİZ DESTEĞİ
 
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,
 
-üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
 
-finansman sorunlarının çözümü,
 
-istihdam yaratmaları,
 
-uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.
 
KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.