BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

Çevre Danışmanlık Hizmetleri


          Çevre danışmanlık hizmeti, "Çevre Denetimi Yönetmeliği", "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" ve " Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği " kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve yürürlüğe girmiştir.
 
          Firmamız Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.
 
     Çevre danışmanlık kapsamında firmamız aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir:
Firmamız hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakta, Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakladır.
 
İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekte, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmaktadır.
 
Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakta, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmektedir. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği yayınlanmıştır. 
 
Bu yönetmelik 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir. 
 
Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. 
 
Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre; 
 
a) Ek -1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir) 
 
b) Ek -2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilir ) ayrılmıştır. 
 
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş (5) yıl süre ile geçerlidir. 
 
Tesisler çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusunu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarına yaptırmakla yükümlüdür. 
 
Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur. 
 
Firmamizdan alacağınız, danışmanlık ve ÇED hizmetlerine ilişkin olarak TSE Hizmet Yeterlilik Belgemiz mevcuttur. Bu kapsamda firmamizdan hizmet alan KOSGEB üyesi işletmeler, tarafımızdan aldıkları hizmetlerle ilgili KOSGEB teşviklerinden yararlanabilmektedir. 
 
BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK firması olarak uzman kadromuz ile çevre konularında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız. Hizmetlerimiz yurtdışı projeler ve yatırımları da kapsamaktadır.
 
1.Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri
 
2.Çevre Görevlisi Görevlendirme
 
3.Bağımsız Çevre Denetimleri
 
4.Yasal Uygunluk Değerlendirme
 
5.Çevre Boyut Etki Değerlendirme (Çevresel Risk Analizi)
 
6.Çevre Eğitimleri
 
7.Çevresel Acil Durum Tatbikatları
 
8.Atık Yönetimi Danışmanlığı
 
9.Yasal İzin ve Süreçlerin takip danışmanlığı
 
10.Uluslar arası standartlar ve projelerde uygunluk değerlendirme
 
11.Sulak Alan İzinlerinin Alınması ve Takibi
 
12.Çevre Yönetim Planı Hazırlanması (Uluslar arası projeler ve yurtdışı yatırımlar)
 
13.Çevre Projeleri Yatırım Danışmanlığı
 
14. ÇED veya PTD (proje tanıtım dosyası)
 
15. Gürültü ölçümleri ve raporlanması
 
16. Emisyon ölçümleri ve raporlanması
 
 
 
Bu hizmetler kapsamında ayrıca BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak aşağıdaki işlemlerini gerçekleştirmekteyiz;
 
1.İşletme Ön Durum Tespiti
 
Saha Denetimi: İşletme sahasında gösterilen tüm faaliyetler incelenerek, çevre açısından çözüm yöntemleri belirlenmekte ve üst yönetime işletmenin mevcut durumu rapor şeklinde sunulmaktadır.
 
Dokümantasyon Denetimi: Çevre mevzuatı açısından yerine getirilmesi gereken belgelerin kontrolü sağlanmakta, uygunluğu değerlendirmektedir. Tespitler yapılıp raporlandıktan sonra yönetimle birlikte aksiyon planı oluşturulur.
 
2.Yasal Uygunluk Değerlendirmesi : İşletmenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde mevcut durum yasal süreç açısından değerlendirilir.
 
3.İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi : Mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken iç tetkik raporlarının hazırlanarak işletmeye sunulur.
 
4.Rutin Saha Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi : Her denetim sonrası uzmanlarımız yönetime rapor sunmakta ve işletmedeki gelişmeleri takip etmektedir.
 
5.Beyanların Yapılması : Çevre Mevzuatı kapsamında Mart ayı sonuna kadar Tehlikeli Atık Beyanı, Atık Ambalaj Bildirimi, Şubat ayı sonuna kadar Atık Yağ Beyanı yapılmaktadır. Yine Mart ayı sonuna kadar Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmaktadır. İşletmenin kapsamına göre Seveso Bildirimi ve Kimyasal Bildirimleri gerçekleştirilmektedir.
 
6.Atık Envanterinin Oluşturulması : İşletmenin atık envanterinin oluşturulması, atık alanının tasarımına teknik destek verilmesi atıkların bertaraf firmalarına tesliminde teknik destek verilmesi
 
7.Çevre Eğitimlerinin Verilmesi : Eğitim Planı oluşturularak slaytlar eşliğinde Temel Çevre Bilinci, Atık Yönetimi ve Çevre Mevzuatı eğitimlerinin verilmesi, Eğitim sonunda katılımcılara “Katılım Sertifikası” düzenlenmesi
 
8.Sızıntı – Döküntü Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği Sızıntı-Döküntü Acil Durum Planının oluşturulması, tatbikat öncesi soru-cevap şeklinde eğitim verilmesi ve tatbikatın gerçekleştirilmesi, tatbikat sonrası raporun yazılarak yönetime sunulması.
 
9.Çevre  İzin ve Lisansı: Çevre İzin ve lisansına tabi olan tesislerin tüm sürecinin mevzuata uygun bir şekilde alınması işlemeri yapılır.