BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

Maden Arama Ruhsatı / GSM


MADEN RUHSATI NASIL ALINIR
Maden ruhsatları Enerji Bakanlığına Bağlı Maden işleri Genel Müdürlüğünden alınır. Bu birimdeki maden ruhsatları 6 ana grupta toplanmıştır. Bu gruplar 3213 sayılı maden kanununa göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. 
 
I. Grup madenler
 
a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. 
b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.
 
II. Grup madenler
 
a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar. 
 
b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar. 
 
III. Grup madenler
 
Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç). Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)
 
IV. Grup madenler
 
a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).
 
b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (ömüre bağlı metan gazı , Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (*)Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla) 
 
c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.
V. Grup madenler
 
Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit.
 
VI. Grup madenler
 
Radyoaktif Mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.
 
Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
Ruhsatlandırma işlemi gerçek kişiler ve tüzel kişiler adına yapılabilmektedir. Grubu tespit edilen maden öncelikle grubuna göre maden işleri genel müdürlüğünden, o sahanın daha önce ruhsatlı olup olmadığını öğrenmek için, sorgulatma yapılır. Eğer bu sorgulatma sonucunda alanın yada sahanın boş olması durumunda;
 
Alanın mühendislik çalışması yapılarak uygun gruba, uygun koordinatlar atanarak bir alan oluşturulur. Bu alanlar;
 
I.Grup madenler için 50 HA, II. Grup madenler için 100 HA, III. Grup madenler için 500 HA, IV. Grup madenler için 2000 HA, V. Grup madenler için 5000 HA geçmeyecek şekildedir.
Alan çalışması yapıldıktan ve alan koordinatlı olarak belirlendikten sonra, Maden İşleri Genel müdürlüğüne ilk başvuru yapılır. Bu işlem için
 
1. Ruhsat /sertifika müracaat formu
 
2. İlk müracaat taahhütnamesi
 
3. Ruhsat talep harcı
 
Hazırlanarak ve ruhsat talep harcı yatırılarak başvuruda bulunulur. 
 
Uygun görülen başvurular sonucunda Hak sahibine 2 aylık bir süre verilir. Bu süre zarfında Hak sahibi aşağıdaki gerekli belgeleri, projeleri ve raporları hazırlayıp Maden İşleri Genel Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
 
 
 
Gerçek kişiler
 
Tüzel kişiler
 
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
 
b) Onaylı imza beyanı,
 
c) Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,
 
ç) Ruhsat teminatının yatırıldığına dair belge,
 
d) Ön inceleme raporu,
 
e) Maden arama projesi,
 
f) Mali yeterlilik belgeleri.
 
 
 
 
 
a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,
 
c ) Yönetimin onaylı imza sirküleri,
 
ç) Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,
 
d) Ruhsat teminatının yatırıldığına dair belge,
 
e) Ön inceleme raporu,
 
f) Maden arama projesi,
 
g) Mali yeterlilik belgeleri.
 
     
 
 
 
 MALİ YETERLİLİK TUTARLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
 
 
**Bu süre içinde teslim yukarıdaki işlemler yapılıp teslim edilmez ise ruhsat başvurusu düşecektir.
 
Teslim edilen belgeler, projeler ve raporların uygun görülmesi durumunda ruhsatlandırma işleri maden işleri genel müdürlüğü tarafından başlatılır. 
 
Öncelikle proje ve rapor eksiklikleri değerlendirilir, harita eksiklikleri değerlendirilir. Uygun görülmesinden sonra arama ruhsatı/sertifikası düzenlenerek hak sahibine verilir. 
 
 
** Not: I (b) ve II (a) Grubu işletme ruhsatı müracaatlarında; gerçek kişiler için d, e, f, tüzel kişiler için ise e, f ve g bendinde yer alan belgeler dışındaki yukarıdaki belgelerle birlikte işletme ruhsat talep harcı, işletme ruhsat teminatı, işletme ruhsat harcı ve işletme projesinin müracaatı takip eden günden başlayan iki ay içinde verilmesi zorunludur.
 
** Not: Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesinde belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar.
 
 

KAYNAK: http://www.marbleport.com