BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

Mühendislik Projeleri


Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Mevcut durum tespiti
Proje tanıtım dosyası hazırlanması
Halkın katılımı toplantıları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlik Belgesi ile ÇED raporu hazırlanması
Çevresel Denetim ve Danışmanlık
İnşaat ve işletmelerinde, yapılan çevresel izleme çalışmaları
Yatırımların çevreye olan etkilerinin değerlendirildiği Çevresel Etki Değerelendirmesi (ÇED) çalışmaları ve izinleri
Emisyon ön izni ve emisyon izni danışmanlık hizmetleri
Hava kirlenmesine katkı değerlerinin belirlenmesi (Hava kalitesi modellemesi)
Çevresel ve akustik gürültü kontrol çalışmaları (Ölçüm, proje ve uygulama)
Arıtma tesisleri kirlilik yükü hesapları ve atıksu karakterizasyon çalışmaları
Atıksu arıtma tesislerinin fizibilite raporlarının hazırlaması
Bağımsız denetim hizmetleri
Çevre Mevzuatları Danışmanlığı
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü,
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi,
Su Kirliliği Kontrolü,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü
ÇED ve diğer yönetmeliklerin,
Yatırımlarınızı nasıl etkileyebileceği, sınırlamaları, yatırımın bugünü ve yarını gibi konularda verilen hizmetlerdir.
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim ve Danışmanlık
Bağımsız denetim hizmetleri
İş riski analizi iş sağlığı ve iş güvenliği danışmanlığı
İşletme İç Yönetmeliği hazırlanması
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği El Kitabı hazırlanması
Acil Durum El Kitabı hazırlanması
OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi) danışmanlık hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri
 
Endüstriyel Hijyen Ölçümleri
      Çevre laboratuarı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca tesis kapalı alanlarında kişisel toz maruziyeti, toz, gaz-buhar, ağır metal, termal konfor, titreşim, ve aydınlatma düzeyi ölçümleri yapmakta, ölçüm sonuçları ulusal ve uluslar arası mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.
     Talep edilmesi durumunda gürültü seviyeleri ve ortam hava kalitesi ölçümlerinde (PM10) elde edilen veriler ile işletmenin eşdeğer gürültü seviyelerinin belirtildiği gürültü haritaları ve iç ortam havada asılı partikül madde (PM10) miktarlarını gösterildiği toz haritaları çıkarılmaktadır. Bu haritalar özellikle tesis içi çalışmalarda kirlilik azaltıcı önlemlerin tespiti ve verim kontrolü gibi çalışmalarda faydalı olmaktadır.   
 
Endüstriyel Hijyen Ölçümleri