BİODOĞA ÇEVRE DANIŞMANLIK iletişim - çağrı numarası

TKDK Projeleri


IPARD NEDİR?
 IPARD PROGRAMININ GENEL AMACI
 
• Tarım sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak
 
• Gıda işleme sektörüne yeni teknolojiler ve yenilikler sunmak, tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratmak
 
• Birincil ürünlerin üretiminde sürdürülebilirlik sağlamak
 
• AB Ortak Tarım Politikası ile ilgili topluluk mevzuatının ve ilgili politikaların uygulanması için Türkiye’nin
 
hazırlanmasına katkıda bulunmak
 
• Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartları veya diğer standartların iyileştirilmesini
 
teşvik etmek
 
• Tarım-çevre önlemleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması ile ilgili eylem planını hazırlamak
 
• İş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak
 
• Göçü engellemek
 
IPARD Programının Kapsamı Nedir?
 
Programın uygulandığı illerde;
 
1. “Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına
 
Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerinin
 
ve et üreten tarımsal işletmelerinin desteklenmesi,
 
2. “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden
 
Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar” tedbiri
 
kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işleme
 
ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işleme ve pazarlanmasının, su ürünlerinin
 
işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 
3. “Üretici Gruplarının kurulmasının desteklenmesi”,
 
4. “Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” tedbiri kapsamında;
 
Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesinin Yerel ürünler ve mikro işletmelerin
 
ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin ve kültür balıkçılığının gelişiminin
 
desteklenmesi sağlanacaktır.
 
 
 
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım ( Tedbir Kodu:101-1 )
Amaç
 
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin;
 
a) Modernize edilmesi,
 
b) İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve
 
c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
 
i) Süt Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmeler
 
*Bu uzmanlaşmış tarımsal işletmeler piyasaya yönelik üretim yaparlar ve ürettikleri sütün büyük bölümünü işleme tesislerine satarlar. Bu tarımsal işletmeler 10-120 baş süt ineği kapasitesi(inek sütü üretimi için) , 50-500 baş koyun veya keçi kapasitesi (koyun veya keçi sütü üretimi için) sahibidirler.
 
*Yaşayabilirlik Eşiğinin Hemen Altında Yer Alan Tarımsal İşletmeler,  Yaşayabilirlik eşiğinin hemen altında yer alan 7-9 baş arası kapasiteye sahip süt sığırı işletmelerinin, proje sonunda 10 ineklik işletme kapasitesine ulaşmasına veya aşmasına destek sağlanması, aynı zamanda bu işletmelerin modernize edilmesi ve ilgili Topluluk Standartlarına ulaşması, böylece Türkiye’nin süt üretim potansiyelinin artmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
 
Desteklenecek Yatırımlar
 
•Bu program yalnız süt üreten tarımsal işletmelerden yukarıda belirtilen tanımlara uyan mevcut ve yeni “süt üreten/üretecek küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler” ve “Yaşayabilirlik Eşiğinin Hemen Altında Yer Alan Süt Üreten Tarımsal İşletmeler”ce yapılacak yatırımlara ilişkindir.
 
•Başvuru Çağrısı kapsamında, başvuru sahipleri; tarımsal işletmelerindeki hayvanların sağlığının ve elde edilen ürünlerin kalite ve hijyeninin iyileştirilmesine, barınak ve depoların modernize/inşa edilerek hijyenik hale getirilmesine, kaliteli yem üretimini etkileyecek tarımsal mekanizasyonun kullanılmasına ve çevre dostu üretime yönelik projeler sunmaya davet edilmektedir.
 
•Yatırımlar yukarıda belirtilen “Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım” tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikleri sağlamalıdır.
 
•Başvuru şartı olarak mevcut tarımsal işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 
Destek Miktarının Hesaplanması
 
Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 
Ancak, aşağıdaki hallerde Kamu Katkısı oranları artacak, dolayısıyla başvuru sahibinin katkısı da buna bağlı olarak azalacaktır.
 
•Başvuru sahibi(gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar için Kamu Katkısı %55, Başvuru Sahibi katkısı %45,
 
•Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için Kamu Katkısı %60, Başvuru Sahibi katkısı %40 ( Bkz; Bilgilendirme Dokümanları: Dağlık Alanlar Listesi),
 
•Başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) sahip olduğu dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için Kamu Katkısı %65, Başvuru Sahibi katkısı %35 olacaktır.
 
 
 
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım ( Tedbir Kodu:101-2 )
Amaç
 
Et Üreten Tarımsal İşletmeler alt tedbiri ile (i) kırmızı et üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler (Bütçe Kalemi 1) ve (ii) kanatlı eti üreten küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin;
 
a) Modernize edilmesi,
 
b) İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve
 
c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
 
i) Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmelerBu tarımsal işletmeler 30-250 baş sığır veya 100-300 baş koyun veya 100-300 baş keçi kapasitesine sahiptirler.
 
ii) Kanatlı Eti Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmelerBu tarımsal işletmeler, broyler için; 5.000-50.000 broyler/dönem kapasitesine, hindi için; 1.000-8.000 hindi/dönem kapasitesine sahip işletmelerdir.
 
Desteklenecek Yatırımlar
 
•Bu program yalnız et üreten tarımsal işletmelerden yukarıda belirtilen tanımlara uyan mevcut ve yeni “et üreten/üretecek küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerce” yapılacak yatırımlara ilişkindir.
 
•Başvuru Çağrısı kapsamında, başvuru sahipleri; tarımsal işletmelerindeki besi hayvanlarının sağlığının ve elde edilen ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesine, barınak ve depoların modernize/inşa edilerek hijyenik hale getirilmesine, kaliteli yem üretimini etkileyecek tarımsal mekanizasyonun kullanılmasına, çevre dostu üretime yönelik projeler sunmaya davet edilmektedir.
 
•Yatırımlar yukarıda belirtilen “Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım” tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikleri sağlamalıdır.
 
•Başvuru şartı olarak mevcut tarımsal işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 
Destek Miktarının Hesaplanması
 
Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.Ancak, aşağıdaki hallerde kamu katkısı oranları artacak, dolayısıyla başvuru sahibinin katkısı da buna bağlı olarak azalacaktır. 
 
Başvuru sahibi (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar için kamu katkısı %55, başvuru sahibi katkısı %45,
 
Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için kamu katkısı %60, başvuru sahibi katkısı %40 (Bkz; Bilgilendirme Dokümanları:Dağlık Alanlar Listesi),
 
Başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) sahip olduğu dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için kamu katkısı %65, başvuru sahibi katkısı %35 olacaktır.
 
 
 
 
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ( Tedbir Kodu:103-1 )
 Amaç
 
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbiri kapsamındaki destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştır. Bu faaliyetlerin amacı; Süt İşleyen İşletmeler için (Bütçe Kalemi 1)
 
(a) Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin
 
desteklenerek
 
-Topluluk standartlarına ulaştırılması,
 
-Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.
 
(b) Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi yoluyla,
 
-Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi
 
(c) Kısıtlı sayıdaki mikro işletmenin (günlük 10 tondan az kapasiteye sahip olanlar)
 
-Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve
 
-Günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10 tona ulaştırılması,
 
Süt Toplayan Üretici Örgütleri için (Bütçe Kalemi 2)
 
-Üretici örgütlerinin süt toplama merkezleri kurması konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 
Desteklenecek Yatırımlar
 
-Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir. İşletmeler birden fazla tesisten oluşabilir.
 
-Destekten faydalanabilmek için, yatırımların, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 
-Başvuru şartı olarak mevcut işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.
 
-Yeni bir işletme kurulumu ya da mevcut işletme içinde yeni tesis kurulumu, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbiri çerçevesinde başvuru aşamasında ilde süt sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.
 
Destek Miktarının Hesaplanması
 
Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 
 
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ( Tedbir Kodu:103-4 )
 Amaç
 
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbirinin amacı:
 
-Topluluk standartlarına ulaşmak ve genel performanslarını arttırmak amacıyla, avlanma sonrası kayıpları minimuma indirmek için soğuk zincir uygulamasına öncelik vererek, pazar imkânlarının yatırım için kullanılabileceği öncelikli hedef bölgelerindeki sınırlı sayıdaki illerde mevcut küçük ve orta ölçekli balık işleme tesislerini ve yeni kurulumlarını desteklemek,
 
-Yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 
Desteklenecek Yatırımlar
 
-Bu program yalnızca yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir.
 
-Destekten faydalanabilmek için yatırımların, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 
-Başvuru şartı olarak mevcut işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 
-Yeni işletmelerin ya da mevcut bir işletmede yeni tesis inşası, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbiri kapsamında, ilde su ürünleri sektörü için kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.
 
-Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.
 
 
 
Destek Miktarının Hesaplanması
 
Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Faydalanıcının Katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 
 
 
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi ( Tedbir Kodu:302-1 )
 Amaç
 
Bu alt tedbir ile mikro ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere ve üretici örgütlerine, çiftlik faaliyetlerine ek olarak, aşağıda belirtilen faaliyetler için destek sağlanması amaçlanmaktadır.
 
a) Arıcılık ve bal üretimi,
 
b) Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması
 
c) Süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro ve küçük ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapıların oluşturulması.
 
Desteklenecek Yatırımlar
 
-              Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir.
 
-              IPARD, arıcılık üretimini geliştirmek isteyen mikro ve küçük ölçekli çiftçilere ve üretim tesisleri ya da ana arı yetiştirme istasyonlarına ekipman alımı yoluyla destek sağlayacaktır.
 
-              Tıbbi ve aromatik bitkiler için IPARD desteği, çiftçiler tarafından kurulacak mikro ve küçük ölçekli işleme ve paketleme tesislerine yoğunlaşacaktır. Bu tesisler vasıtasıyla sadece ürünlerin işlenmesiyle kalınmayıp, yabani bitki toplayan ya da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricileri ile komşu çiftçiler arasında bir ağ oluşumuna katkı sağlanacaktır.
 
-          Süs bitkisi yetiştiriciliği için, IPARD hem çiftçi düzeyinde seralara ekipman alımını hem de küçük ölçekli kesme çiçek veya diğer süs bitkileri işleme tesislerinin kurulumunu finanse edecektir.Bu alt tedbir kapsamında, çeşitlendirme faaliyetleri ile iştigal eden çiftçiler (ya da aileleri) için finansman sağlanırken, mikro ve küçük ölçekli yerel özel sektör girişimcileri tarafından tamamlayıcı projeler de başlatılabilecektir.
 
-             Dağlık alanlarda ya da kadınların ve genç çiftçilerin sorumluluğunda başlatılacak veya onaylanmış bir yerel kalkınma stratejisi çerçevesinde sunulan ve önerilen çeşitlendirme projelerine öncelik tanınacaktır.
 
-           Destekten faydalanabilmek için, projelerin, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 
-             Başvuru şartı olarak işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 
Destek Miktarının Hesaplanması
 
Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin Katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 
 
 
Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi ( Tedbir Kodu:302-2 )
 Bu alt tedbirin amacı;
 
• Yerel mikro işletmelere Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip ürünlere öncelik tanınarak, geleneksel ve özgün yerel tarım (gıda ve gıda olmayan) ürünleri ile geleneksel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi için destek sağlanmasıdır.
 
Desteklenecek Yatırımlar
 
-              Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir.
 
-              Destekten faydalanabilmek için, projelerin, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 
-              Başvuru şartı olarak mevcut işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 
-              Yerel gıda ürünlerinin üretimi ve/veya paketlenmesine yönelik bir yatırımı söz konusu ise, Yatırım sonunda gıda hijyeni konularında ilgili AB standartları karşılanmalıdır.
 
-              Perakende seviyesindeki yatırımlar destek kapsamı dışındadır.
 
Destek Miktarının Hesaplanması
 
Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin Katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 
 
 
 
Kırsal Turizm ( Tedbir Kodu:302-3 )
Amaç
 
Bu alt tedbirin amacı mikro / küçük girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak ve kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişimini, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesini ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişimini desteklemektir.
 
Desteklenecek Yatırımlar
 
-Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir.
 
-Ayrıca, dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanınacaktır.
 
-Destekten faydalanabilmek için, projelerin, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Kırsal Turizm” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 
-Başvuru şartı olarak işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 
 
Destek Miktarının Hesaplanması
 
Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin Katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 
 
 
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi ( Tedbir Kodu:302-4 )
 Amaç
 
Bu alt tedbirin amacı mikro ve küçük ölçekli çiftliklerin (hâlihazırda üretim yapmakta olanlar veya yeni başlayacak olanlar) genişletilmeleri, AB standartlarına ve İyi Balık Yetiştirme Uygulamalarına yükseltmeleri için destekte bulunmaktır.
 
Desteklenecek Yatırımlar
 
-Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir.
 
-IPARD, bir yandan tatlı sularda kültür balıkçılığı yapan çiftliklerinin modernize edilmesini, diğer yandan bu faaliyetin yetersiz olduğu bölgelerde kültür balıkçılığının yaygınlaşmasını teşvik etmektedir. Bunu yaparken çevre koruma ve etkin atık yönetimi konusundaki Topluluk standartları göz önünde bulundurulacaktır. Aynı zamanda, hâlihazırda üretimi gerçekleştirilmeyen balık türlerinin üretimine yönelik çeşitlendirmeyi hedefleyen projelere öncelik tanınacaktır.
 
-Desteklenecek türler: alabalık, sazan, yayın, kerevit, kurbağa, su yosunu(alg) ,sudak,tatlısu levreği,turna,tilapia, Mersin balığı,yılan balığı,karayayın balığı,amerikan yayın balığı
 
-Ayrıca, dağlık alanlarda başlatılan projelere ve kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere de öncelik tanınacaktır.
 
-Destekten faydalanabilmek için, projelerin, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 
-Başvuru şartı olarak işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 
-Yatırımın sonunda çevre koruma ve etkin atık yönetimi konusundaki Topluluk standartları karşılanmalıdır.
 
Destek Miktarının Hesaplanması
 
Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin(faydalanıcı) Katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.